CERTIFIKACE

Veškeré činnosti společnosti Bunzl CS s.r.o. jsou prováděny v souladu s normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 a platnou legislativou. Rozsah systému řízení dle těchto norem sdělíme na vyžádání.

Integrovaná politika kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
Bunzl CS s.r.o.

Společnost Bunzl CS s.r.o. se specializuje na prodej obalových materiálů a reklamních tašek. Kvalita, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost práce spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou zajištění její prosperity.

Tato politika kvality, environmentu a BOZP představuje vyhlášení strategických záměrů – dlouhodobé koncepce směřování naší společnosti v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.

Všichni naši zaměstnanci se snaží poskytovat služby na co nejvyšší úrovni, abychom nejen uspokojili požadavky zákazníků, ale i předcházeli jejich očekávání. Neustálé vylepšování kvality dodávaných produktů spolu s důrazem na ochranu životního prostředí, dodržování zásad bezpečnosti práce a především prevenci v uvedených oblastech je základní myšlenkou této politiky. Jsme si vědomi, že péče o kvalitu, životní prostředí a bezpečnost práce bude účinná, bude-li obsažena ve všech aktivitách a činnostech společnosti a bude vycházet od všech jednotlivých zaměstnanců a pracovníků pracujících pro naši společnost. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování této politiky, která je vyjádřena těmito zásadami.

 1. Vysoká orientace na zákazníka
  1. Plnění požadavků a přání našich zákazníků s maximálním úsilím
  2. Nabídka maximálního množství informací, aby zákazník mohl kontrolovat kvalitu odebíraného zboží, případně podílení se na samotné kontrole u zákazníka
  3. Zpětná vazba a ověření spokojenosti zákazníků
  4. Vytváření dlouhodobých a trvalých partnerských vztahů s našimi zákazníky
 2. Efektivní řízení společnosti
  1. Systémové nastavení řešení úkolů jednotlivých pozic ve společnosti
  2. Delegování pravomocí a kontrola pracovních výsledků každé pozice
  3. Motivace produktových manažerů pohyblivými složkami mzdy
  4. Důvěryhodné, demokratické a motivující vedení společnosti
 3. Neustálé učení, zlepšování a inovace produktů a služeb
 4. Maximální fyzická kontrola kvality veškerého zboží
 5. Úzká spolupráce s našimi dodavateli
  1. Výměna informací vedoucí k pravidelným inovacím produktů
  2. Tlak na lepší obchodní podmínky a flexibilitu našich dodavatelů podpořený růstem objemu dodávek
  3. Diverzifikace rizik závislosti na několik dodavatelů shodného sortimentu

Dále se společnost zavazuje:

 • Přispívat ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti práce systémem environmentálního managementu podle normy ISO 14001 a managementu bezpečnosti práce dle OHSAS 18001 a jeho dalším rozvíjením. Být vždy s ISO 14001 a OHSAS 18001 v souladu.
 • Dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti potravin, např. zajištění sledovatelnosti dodávaného zboží
 • Dodržovat požadavky platné legislativy týkající se produktu, legislativy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce a další závazky (jiné požadavky), ke kterým se společnost dobrovolně zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a registru rizik.
 • Rozšiřovat mezi pracovníky pracující pro společnost, nebo z jejího pověření a v její prospěch povědomí o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce a získat je k užší spolupráci.
 • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém managementu kvality, environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti práce.
 • Snižovat dopady do životního prostředí a rizika bezpečnosti práce u zákazníka v souvislosti s použitím našich produktů a služeb a usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností na životní prostředí a bezpečnost práce.
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí a rizik v oblasti bezpečnosti práce, především prevenci znečišťování a vzniku rizik, neustálé zlepšování.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto integrovanou politiku a poskytovat potřebné zdroje pro její plnění a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Tato politika poskytuje rámec vyhlašování cílů a jejich pravidelnému přezkoumávání v rámci přezkoumání vedením.

Datum: 1.10.2017

Martin Odvárko, Výkonný ředitel.