declaration

V roce 2004 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1935/2004/ ES, které upravuje oblast předmětů určených pro styk s potravinami. Dodavatel obalových prostředků (materiálů a předmětů) určených pro styk s potravinami je povinen vystavit písemné „Prohlášení o shodě“ dle článku 16 nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

  • Písemné prohlášení o shodě obsahuje:
  • Jméno a adresu firmy, která vyrábí materiál nebo výrobek, nebo jméno nebo obchodní název dovozce dovážejícího výrobek do EU; registraci firmy (OR), IČO, případně DIČ firmy.
  • Název výrobku, identifikaci výrobku. Pro více výrobků stačí vystavit jenom jedno prohlášení s uvedením seznamu výrobků s příslušnou identifikací jednotlivých položek.
  • Datum vydání prohlášení.
  • Potvrzení, že výrobek je v souladu s relevantními požadavky plynoucími z příslušné legislativy EU nebo vnitrostátní legislativy (zákon č. 258/2000 a příslušné prováděcí předpisy v platném znění, nařízení 1935/2004 ES).

Bunzl CS má k dispozici písemná Prohlášeními o shodě ke všem materiálům a předmětům určeným pro styk s potravinami, které uvádí na trh.

Tato prohlášení jsou vydávána na základě dokumentace výrobců, ve které je prokázána shoda s příslušným nařízením. Uvedená dokumentace je v naší firmě k dispozici pro případnou kontrolu ze strany příslušných orgánů.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte nás zde.