legislation

Zákon o obalech

Základním právním předpisem upravujícím nakládání s obaly a s odpady z obalů je Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Zákon například definuje, co je obal, kdo uvádí obal na trh a jaké jsou základní podmínky nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon upravuje, kdo a za jakých podmínek platí poplatky společnosti Eko-kom, a.s. za uvádění obalů na trh. EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů plynoucí ze zákona.

Hygienické normy

Základní hygienickou normou je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004/EC o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Bunzl CS disponuje prohlášeními všech svých dodavatelů, potvrzujícími soulad s tímto nařízením. Pro Atesty a prohlášení o shodě klikněte zde.

Další podstatnou normou je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
Tento právní předpis byl novelizován vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 127/2009 Sb.